Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu xanh biểu thị tin nhắn chưa đọc. Chạm vào cuộc trò chuyện để xem hoặc tiếp tục.

Danh sách cuộc trò chuyện Nút Sửa ở phía trên bên trái và nút soạn ở phía trên bên phải.
  • Xem danh sách Tin nhắn. Vuốt sang phải.

  • Chuyển tiếp tin nhắn. Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm nút tua đi.

  • Xóa thư. Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn thêm nếu muốn, sau đó chạm nút xóa. Để xóa toàn bộ tin nhắn và tệp đính kèm mà không cần xóa cuộc trò chuyện, chạm Xóa Tất cả.

  • Xóa cuộc trò chuyện. Trong danh sách Tin nhắn, vuốt cuộc trò chuyện từ phải sang trái, sau đó chạm Xóa.

  • Tìm kiếm cuộc trò chuyện. Trong danh sách Tin nhắn, chạm vào phần trên cùng của màn hình để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm cuộc trò chuyện từ Màn hình chính. Xem Tìm kiếm.