• Đặt lại các cài đặt iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Đặt lại Tất cả Cài đặt:  Tất cả các tùy chọn và cài đặt của bạn được đặt lại.

  • Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt:  Thông tin và cài đặt của bạn bị xóa. Bạn không thể sử dụng iPhone cho tới khi được thiết lập lại.

  • Đặt lại Cài đặt Mạng:  Khi bạn đặt lại cài đặt mạng, các mạng đã sử dụng trước đây của bạn và cài đặt VPN không được cài đặt bởi hồ sơ cấu hình bị xóa. (Để xóa cài đặt VPN do hồ sơ cấu hình cài đặt, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình, sau đó chọn cấu hình và chạm Xóa. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt hoặc tài khoản khác do hồ sơ cung cấp.) Tắt Wi-Fi rồi bật lại, ngắt kết nối mạng bất kỳ mà bạn đang sử dụng. Cài đặt Wi-Fi và “Yêu cầu Kết nối Mạng” vẫn được để là bật.

  • Đặt lại Từ điển Bàn phím:  Bạn thêm từ vào từ điển trên bàn phím bằng cách từ chối các từ mà iPhone gợi ý khi bạn nhập. Đặt lại từ điển bàn phím sẽ xóa tất cả các từ mà bạn đã thêm.

  • Đặt lại Bố cục Màn hình Chính:  Đưa các ứng dụng tích hợp về bố cục ban đầu trên Màn hình chính.

  • Đặt lại Vị trí & Bảo mật:  Đặt lại dịch vụ định vụ và cài đặt bảo mật về các mặc định khi xuất xưởng.