Truy cập Cài đặt > Bản đồ. Cài đặt bao gồm:

  • Âm lượng giọng nói điều hướng (iPhone 4s hoặc mới hơn)

  • Khoảng cách tính bằng dặm hoặc kilômét

  • Các nhãn bản đồ luôn xuất hiện bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ

  • Chỉ đường ưa thích cho lái xe hoặc đi bộ