Với Bộ cảm biến Nike + iPod (được bán riêng), ứng dụng Nike + iPod cung cấp phản hồi âm thanh về tốc độ, quãng đường, thời gian trôi qua và năng lượng tiêu hao trong khi chạy hoặc đi bộ.

Ứng dụng Nike + iPod không xuất hiện trên Màn hình chính cho đến khi bạn bật.

  • Bật Nike + iPod. Truy cập Cài đặt > Nike + iPod.

Để bắt đầu, chọn một loại bài tập. Từ trên cùng, có bài tập Cơ bản, đây là bài tập mở; bài tập Thời gian; bài tập Quãng đường; và bài tập Calo. Ở giữa phía dưới màn hình là hai nút hiệu chỉnh—hiệu chỉnh dành cho chạy và hiệu chỉnh dành cho đi bộ. Dọc phía cuối màn hình là ba nút: Bài tập, Bài tập của tôi và Lịch sử.