Sử dụng các điều khiển trên màn hình phát lại để phát hoặc tạm dừng, bỏ qua đến tập tiếp theo hoặc trước đó, bỏ qua về phía trước hoặc phía sau 15 giây, bỏ qua đến một thời gian khác trong tập, thay đổi tốc độ phát lại, đặt hẹn giờ tắt hoặc xem danh sách các tập khác.
  • Xem thông tin podcast trong khi bạn nghe. Chạm vào hình ảnh podcast trên màn hình Đang phát.