• Tạo album mới. Chạm Album, chạm nút thêm, nhập tên, sau đó chạm Lưu. Chọn các ảnh và video để thêm vào album, sau đó chạm Xong.

Ghi chú: Album được tạo trên iPhone không được đồng bộ hóa trở lại máy tính của bạn.

  • Thêm ảnh và video vào album hiện có. Trong khi xem các hình thu nhỏ, chạm Chọn, chọn ảnh và video, chạm Thêm vào, sau đó chọn album.

  • Quản lý album. Trong khi xem danh sách album, chạm Sửa.

  • Đổi tên album:  Chọn album, sau đó nhập tên mới.

  • Sắp xếp lại các album:  Kéo nút sắp xếp lại.

  • Xóa album:  Chạm nút xóa.

Chỉ có thể đổi tên hoặc xóa các album được tạo trên iPhone.