Tìm địa điểm
CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc điều hướng an toàn và…

Nhận thêm thông tin
Nhận thông tin về vị trí. Chạm vào mốc để hiển thị biểu ngữ, sau…

Xem hướng
lái xe. Chạm vào , chạm vào , nhập vị trí bắt đầu và vị…

3D và Flyover
Trên iPhone 4s trở lên, bạn có thể xem chế độ ba chiều và thậm chí…

Cài đặt Bản đồ
Truy cập Cài đặt > Bản đồ. Cài đặt bao gồm: Âm lượng giọng nói…