Lịch trong chế độ xem ngày. Chạm vào nút Lịch để thay đổi các tài khoản lịch. Chạm vào hộp thư đến để xem lời mời.
  • Tìm kiếm các sự kiện. Chạm nút tìm kiếm, sau đó nhập nội dung trong trường tìm kiếm. Tiêu đề, người được mời, địa điểm và ghi chú cho lịch bạn đang xem được tìm kiếm.

  • Xem lịch tuần. Xoay iPhone sang bên.

  • Thay đổi chế độ xem của bạn. Chạm vào một năm, tháng hoặc ngày để phóng to hoặc thu nhỏ trên lịch của bạn.

  • Xem danh sách sự kiện của bạn. Trong chế độ xem tháng, chạm vào nút danh sách để xem các sự kiện của ngày. Trong chế độ xem ngày, chạm vào nút danh sách để xem danh sách sự kiện.

  • Thay đổi màu của lịch. Chạm Lịch, sau đó chạm nút Thông tin bên cạnh lịch và chọn một màu từ danh sách. Đối với một số tài khoản lịch, như Google, màu được máy chủ thiết lập.

  • Điều chỉnh sự kiện. Chạm và giữ sự kiện, sau đó kéo sự kiện tới thời gian mới hoặc điều chỉnh các điểm giữ.