Ứng dụng lời nhắc. Nút Lịch dự kiến hiển thị các lời nhắc với ngày đến hạn. Các mục đã hoàn thành được đánh dấu. Tùy chọn Danh sách Mới tạo một danh sách các lời nhắc mới.
  • Thêm nhắc nhở. Chạm vào một danh sách, sau đó chạm vào một dòng trống.

  • Xóa danh sách. Trong khi xem danh sách, chạm Sửa, sau đó chạm Xóa Danh sách.

  • Thay đổi hoặc xóa lời nhắc. Vuốt lời nhắc sang trái, sau đó chạm Xóa.

  • Thay đổi thứ tự các danh sách. Chạm và giữ tên danh sách, sau đó kéo danh sách tới vị trí mới. Để thay đổi thứ tự của các mục trong danh sách, chạm Sửa.

  • Lời nhắc có trong danh sách nào? Cuộn lên đầu để thấy trường tìm kiếm. Tất cả các danh sách đều được tìm kiếm, theo tên lời nhắc. Bạn cũng có thể sử dụng Siri để tìm lời nhắc. Ví dụ: nói “Find the reminder about milk.”

  • Đừng làm phiền tôi lúc này. Bạn có thể tắt các thông báo Lời nhắc trong Cài đặt > Trung tâm Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.