Sử dụng Safari trên iPhone để duyệt web. Sử dụng Danh sách Đọc để tập hợp các trang web sẽ đọc sau này. Thêm các biểu tượng trang vào Màn hình chính để truy cập nhanh. Sử dụng iCloud để xem các trang bạn đang mở trên các thiết bị khác và cập nhật dấu trang và danh sách đọc của bạn trên các thiết bị khác.

Để tìm kiếm trên web hoặc truy cập một URL, chạm vào trường Địa chỉ ở đầu trang. Sử dụng nút quay lại và tiến lên ở phía dưới bên trái để truy cập lại các trang gần đây. Chạm vào nút Chia sẻ để chia sẻ những gì bạn tìm thấy bằng AirDrop, Tin nhắn, Mail, Twitter hay Facebook hoặc thêm dấu trang, mục nhập danh sách đọc hay lối tắt trên Màn hình chính. Bạn cũng có thể sử dụng nút Chia sẻ để sao chép hoặc in trang. Chạm vào nút Dấu trang để xem dấu trang, lịch sử duyệt web, danh sách đọc và các liên kết được tweet của bạn. Chạm vào nút Trang để xem các trang đang mở hoặc mở một trang mới.