Một vài cử chỉ đơn giản—chạm, kéo, vuốt và chụm/mở—là tất cả những gì bạn cần để sử dụng iPhone và các ứng dụng.

Bàn tay hiển thị cử chỉ chạm bằng một ngón tay, cử chỉ kéo bằng cách di chuyển ngón tay đó xuống và lên nhưng không nhấc khỏi bề mặt, cử chỉ vuốt trong đó ngón tay di chuyển lên phía trên và nhấc khỏi bề mặt và cử chỉ chụm/mở trong đó hai ngón tay chụm vào nhau hoặc mở ra trên màn hình Multi-Touch.