• Nhận thông tin về vị trí. Chạm vào mốc để hiển thị biểu ngữ, sau đó chạm nút thông tin khác. Thông tin có thể bao gồm đánh giá và ảnh của Yelp, số điện thoại (chạm để gọi), liên kết trang web, chỉ đường và các thông tin khác.

Chạm Chia sẻ để chia sẻ vị trí. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.