Bạn có thể đặt giới hạn cho một số ứng dụng và cho nội dung đã mua. Ví dụ: phụ huynh có thể giới hạn không cho những loại nhạc tục tĩu xuất hiện trong danh sách phát hoặc không cho phép các thay đổi đối với một số cài đặt nhất định. Dùng giới hạn để ngăn việc sử dụng một số ứng dụng nhất định, cài đặt các ứng dụng mới hoặc các thay đổi đối với tài khoản hoặc giới hạn âm lượng.

  • Bật giới hạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn, sau đó chạm Bật Giới hạn. Bạn có thể được yêu cầu xác định mật khẩu giới hạn cần thiết để thay đổi các cài đặt. Mật khẩu này có thể khác với mật khẩu mở khóa iPhone.

    Quan trọng: Nếu bạn quên mật khẩu giới hạn của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem Khôi phục iPhone.