Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth với iPhone, bao gồm bộ tai nghe, bộ phụ kiện trên ô tô, tai nghe stereo hoặc Bàn phím Không dây của Apple. Để biết cấu hình Bluetooth được hỗ trợ, hãy xem support.apple.com/kb/HT3647.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực và tránh sao lãng khi đang lái xe, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

Ghi chú: Việc sử dụng các phụ kiện nhất định với iPhone có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây. Không phải tất cả các phụ kiện của iPod và iPad đều tương thích hoàn toàn với iPhone. Bật chế độ trên máy bay có thể loại bỏ nhiễu âm thanh giữa iPhone và phụ kiện. Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của iPhone và phụ kiện được kết nối có thể cải thiện hiệu suất không dây.

  • Bật Bluetooth. Truy cập Cài đặt > Bluetooth.

  • Kết nối với thiết bị Bluetooth. Chạm vào thiết bị trong danh sách Thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối. Xem tài liệu đi kèm với thiết bị để biết thông tin về ghép nối Bluetooth. Để biết thông tin về cách sử dụng Bàn phím Không dây của Apple, hãy xem Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple.

iPhone phải nằm trong phạm vi khoảng 30 feet (10 mét) của thiết bị Bluetooth.

  • Đặt lại đầu ra âm thanh thành iPhone. Tắt hoặc hủy ghép nối thiết bị, tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth hoặc sử dụng AirPlay nút AirPlay để chuyển đầu ra âm thanh thành iPhone. Xem AirPlay. Đầu ra âm thanh quay trở lại iPhone bất kỳ lúc nào thiết bị Bluetooth nằm ngoài phạm vi.

  • Bỏ qua thiết bị Bluetooth. Để sử dụng ống nghe hoặc loa của iPhone cho các cuộc gọi điện thoại:

  • Trả lời cuộc gọi bằng cách chạm vào màn hình iPhone.

  • Trong cuộc gọi, chạm vào Âm thanh và chọn iPhone hoặc Loa ngoài.

  • Tắt thiết bị Bluetooth, hủy ghép nối thiết bị hoặc di chuyển thiết bị ra ngoài phạm vi.

  • Tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth.

  • Hủy ghép nối thiết bị. Trong Cài đặt > Bluetooth, chạm nút thông tin khác bên cạnh thiết bị, sau đó chạm “Quên Thiết bị này”. Nếu bạn không thấy danh sách Thiết bị, hãy đảm bảo Bluetooth được bật.