Khi bạn đang gọi điện thoại, màn hình sẽ hiển thị một số tùy chọn cuộc gọi.

Phần của màn hình Điện thoại hiển thị các nút cho tùy chọn trong khi đang ở trong cuộc gọi. Các nút được sắp xếp thành hai hàng gồm ba nút từ trên cùng bên trái đến dưới cùng bên phải: tắt tiếng, bàn phím, loa ngoài, thêm cuộc gọi, FaceTime và danh bạ. Bạn cũng có thể chạm và giữ nút Tắt tiếng để giữ cuộc gọi. Chạm vào nút Loa ngoài để sử dụng loa ngoài hoặc thiết bị Bluetooth.
  • Kết thúc cuộc gọi. Chạm vào nút kết thúc cuộc gọi hoặc bấm nút Tắt/Bật.

  • Sử dụng một ứng dụng khác trong khi đang gọi. Bấm nút Home, sau đó mở ứng dụng. Để trở về cuộc gọi, hãy chạm vào thanh màu xanh ở trên cùng màn hình.

  • Trả lời cuộc gọi thứ hai. Bạn có thể:

  • Bỏ qua cuộc gọi và gửi cuộc gọi vào thư thoại:  Chạm Bỏ qua.

  • Giữ cuộc gọi thứ nhất và trả lời một cuộc gọi mới:  Chạm vào Giữ + Chấp nhận.

  • Kết thúc cuộc gọi thứ nhất và trả lời cuộc gọi mới:  Khi sử dụng mạng GSM, chạm vào Kết thúc + Chấp nhận. Với mạng CDMA, chạm vào Kết thúc và khi cuộc gọi thứ hai đổ chuông lại, chạm vào Chấp nhận hoặc kéo thanh trượt nếu điện thoại bị khóa.

Với cuộc gọi đang giữ, chạm Hoán đổi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi hoặc chạm Nhập Cuộc gọi để nói chuyện với cả hai bên cùng một lúc. Xem Cuộc gọi hội nghị.

Ghi chú: Với mạng CDMA, bạn không thể chuyển đổi giữa các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đi nhưng bạn có thể nhập các cuộc gọi. Bạn không thể hợp nhất các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đến. Nếu bạn kết thúc cuộc gọi thứ hai hoặc cuộc gọi đã nhập, cả hai cuộc gọi đều bị kết thúc.