Màn hình thông tin cho một liên hệ. Chạm vào một mục nhập, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc trang web để mở.
  • Đặt thẻ Thông tin của tôi cho Safari, Siri và các ứng dụng khác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào Thông tin của tôi và chọn thẻ liên hệ với tên và thông tin của bạn.

  • Cho Siri biết ai là ai. Trên thẻ liên hệ của bạn, sử dụng các trường của những tên có liên quan để xác định mối quan hệ mà bạn muốn Siri biết, sao cho bạn có thể nói những điều như “send a message to my sister”.

  • Tìm một liên hệ. Chạm vào trường tìm kiếm ở trên đầu danh sách liên hệ và nhập tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên hệ của mình với Tìm kiếm trong Spotlight (xem Tìm kiếm).

  • Chia sẻ liên hệ. Chạm vào liên hệ, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên hệ. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.

Bảng chia sẻ, hiển thị bốn người trong phạm vi của AirDrop và các nút để chia sẻ bằng Tin nhắn hoặc Mail.
  • Thay đổi nhãn. Nếu một trường có nhãn sai, chẳng hạn như Nhà riêng thay vì Công ty, chạm Sửa. Sau đó chạm vào nhãn và chọn một nhãn từ danh sách hoặc chạm Thêm Nhãn Tùy chỉnh để tạo một nhãn của riêng bạn.

  • Xóa một liên hệ. Truy cập thẻ của liên hệ, sau đó chạm Sửa. Cuộn xuống, sau đó chạm Xóa Liên hệ.